algemenevoorwaarden

Annickvanheule.be

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE ANNICK VAN HEULE - SINT-KORNELIS-HOREBEKE

geldig vanaf 01.09.2015


DEFENITIES


1.1 Annick Van heule Fotografie , Steenberg 1, 9667 Sint-Kornelis-Horebeke, vertegenwoordigd door

Annick Van heule, Email: info@annickvanheule.be - gsm:+32 478 03 54 38

1.2. De wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, zijn voogd of gemachtigde die de diensten van de

fotograaf inhuurt ten einde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.


PRIJZEN EN OFFERTES


2.1. Alle prijzen vermeld op de website zijn van toepassing. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en

inclusief BTW. Voor schoolfotografie en andere commerciële wederverkoop waar kortingen

worden toegestaan zijn de prijzen altijd exclusief BTW  (art. 28, 2° W. BTW).

2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft het

recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een

proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht

aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is of bevestigd is

via Email.

2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing

op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

2.4. Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een

voorschot of tenzij anders wortdt overeengekomen. Dit voorschot bedraagt 30% met een minimum

van 50,00€ en wordt gestort op bankrekeningnummer (IBAN: BE83 6528 1837 2615) van Annick Van

heule , met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.

2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de

reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden

zonder meerprijs.

2.6. Alle offertes voor commerciële opdrachten van de fotograaf zijn vrijblijvend. Een

orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van

foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de

fotograaf, bevestiging via Email of door een begin van uitvoering. Ingeval van annulering na tot

standkomen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed: - bij annulatie tot 24

uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle

aangegane kosten. - bij annulatie tot 48uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle

gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. - bij annulatie tot 72 uur voordien :

minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane

kosten.

2.7. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld,

doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt

bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: - uitstel 24 uur voordien : minimum 50%

van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel 48 uur voordien : minimum 25%

van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel 72 uur voordien : minimum 15%

van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. - uitstel meer dan 72 uur voordien : alle

aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding

berekend als bij een annulering.


BESTELLING


3.1. Bij het plaatsen van een bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de

identiteit van de bestemmeling. Het leverings- en e-mail adres waarnaar de bestelling moet worden

verstuurd.

3.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te

brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld ervan. 3.3. Bestellingen zijn pas geldig na een

schriftelijke bevestiging van een bevoegd persoon binnen ons bedrijf. Fotoproducten (afdrukken,

canvassen, fotoboekjes, fotowaaiers, etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van

betaling.

3.4. In elk geval wordt zowel voor prestaties als voor diensten een voorschot van 30% gevraagd met

een minimum van 50,00€. Dit voorschot dient dan ten laatste 3 weken voor uitvoerdatum te worden

betaald. Bij gebreke van het volledige voorschot drie weken voor de uitvoerdatum, kunnen alle

bestelde prestaties en diensten eenzijdig door Annick Van heule worden opgeschort of zelfs eenzijdig

worden geannuleerd, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding aan de

wederpartij.

3.5. Indien een bestelling wordt geannuleerd door de wederpartij na betaling van het voorschot, is

het volledige voorschot opeisbaar als schadevergoeding. 3.6. In geval de klant de bestelling weigert,

het contract vernield of er geen uitvoering aan kan gegeven worden door toedoen van de klant dient

hij een schadevergoeding te betalen ten bedrage van 25% van het totale bedrag. Onverminderd om

in geval van aantoonbare schade een hogere schadevergoeding te eisen. 3.7. De fotograaf is enkel

aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan de fotograaf

toerekenbare tekortkoming. Annick Van heule is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade

zoals verkeerdelijk gebruik van software, spionage, bedrijfsschade, gederfde winst,

vertragingsschade, gevolgschade (niet limitatieve opsomming). Wanneer er aansprakelijkheid

bewezen is, is deze in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde inclusief btw

voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor de fotograaf

verzekerd is. Eveneens kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schadelijk of

onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de wederpartij of haar aangestelden,

noch door derden.


BETALING


4.1. De betaling dient ten laatste 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Indien de factuur na

14 dagen nog niet voldaan is, is zonder verdere ingebrekestelling een interest van 12,10%

verschuldigd evenals een conventionele verhoging van 10% van het verschuldigde bedrag.

4.2. Indien het volledige verschuldigde bedrag voor een prestatie of dienst wordt overgemaakt op

rekeningnummer van de fotograaf (IBAN BE83 6528 1837 2615) voor de dag van de afspraak of op de

dag van de afspraak contant en met gepast geld. Dan kan een financiële korting van 2% toegekend

worden.

4.3. Fotoproducten (afdrukken, canvassen, fotoboekjes, fotowaaiers, etc) worden pas besteld bij de

leverancier en geleverd aan de klant na ontvangst van betaling.

4.4. Indien na drie aanmaningen de wederpartij nog steeds zijn facturen halsstarrig weigert te

betalen wordt een definitief verbod geheven op het gebruik van het geleverde beeldmateriaal en kan

de wederpartij vervolgd worden voor inbreuken op het auteursrecht, bij het gebruik van datzelfde

beeldmateriaal. Dit definitief verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.

4.5. Facturen worden steeds verzonden via e-mail. Tenzij anders overeengekomen, in dat geval

wordt het ontvangst van de facturen vermoed drie (3) dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient

te worden bewezen door de tegenpartij.

4.6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en

interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen

in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de dag na de aangetekende

verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige

aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van

schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.


LEVERING


5.1. Goederen worden pas geleverd nadat het volledige factuurbedrag voldaan is.

5.2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon/factuur

vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of

handel.

5.3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

5.4. Waneer uw e-mail adres onjuist is of de zending opnieuw bij Annick Van heule toekomt omdat u

een fout of onvolledig leveringsadres opgegeven hebt, kunt u geen schadevergoeding eisen . Op uw

verzoek zal de bestelling nogmaals worden verzonden en zal u deze verzendingskosten dragen.

5.5. De geleverde prestaties zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

5.6. de fotograaf werkt met een professioneel materiaalvoor optimale fotobewerkingen en

correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom

geen of slechts minimale kleurverschillen optreden. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar

beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto's anders ervaart indien dit beeldscherm niet

gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt

van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op

een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.


AUTEURSRECHT EN VERMOGENSRECHT


(Wet van 30 juni 1994:auteursrecht en de naburige rechten.)

6.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken

op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte foto's of ontwerpen;

noch in analoge, noch in digitale vorm.

6.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam

van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

6.3. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen,

noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

6.4. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander

beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale

bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling

hiervan aan de opdrachtgever.


RECHTEN


7.1. Rechten worden nooit verleend zonder een schriftelijke toelating op de factuur.

7.2. Rechten worden enkel vrijgegeven nadat het volledige factuurbedrag voldaan is. Bovendien

wordt een verbod geheven op het gebruik van het geleverde beeldmateriaal bij wanbetaling. Dit

verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan. Bij het maken van foto's en

ander beeldmateriaal door Annick Van heule wordt verondersteld dat de wederpartij toestemming

verkreeg van elke mogelijke auteursrechthebbende en elke geportretteerde. De tegenpartij is

volledig aansprakelijk hiervoor. Annick Van heule kan geenszins aansprakelijk hiervoor worden

gesteld.

7.3. De geleverde prestaties en producten mogen door Annick Van heule gebruikt worden in de

portfolio, website en andere media (zoals blog/portfolio/ nieuwsbrief/sociale media/andere

websites, ... deze opsomming is niet limitatief) waarmee onze portfolio en reclame wordt

verspreid.De wederpartij gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij bestelling en de toestemming

hiervoor wordt sowieso vermoed.

7.4. Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient

de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.


RECHT TOT REPRODUCTIE (gebruik van de geleverde foto's)


8.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/ opdrachtgever, dat

echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

8.2. Geen enkel gebruiksrecht wordt toegestaan zonder schriftelijke toelating op de factuur.

8.3. Rechten worden enkel vrijgegeven nadat het volledige factuurbedrag voldaan is. Bovendien

wordt een verbod geheven op het gebruik van het geleverde beeldmateriaal bij wanbetaling. Dit

verbod tot gebruik kan geen enkele schadevergoeding doen ontstaan.

8.4. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse

schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

8.5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd,

vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van

reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen

exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van een jaar. Bij

ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te

verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De

opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.

8.6. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en

beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding: © Annick Van heule Fotografie" met

melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden,

zelfs bij niet-gebruik van de opname.


PORTRETRECHT


9.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciele,

promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print

en op het internet. Indien het model geen toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen

na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.


TFP / TFCD FOTOSESSIES


10.1. De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP/TFCD statuut valt. Ook indien de

wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for CD (TFCD) of Time for Pictures (TFP)

is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om

te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen

indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval

zal de fotograaf geen factuur opmaken.


KLACHTEN


11.1. Alle protesten of onenigheden dienen onverwijld per aangetekend schrijven te worden

verzonden binnen de 8 dagen na ontvangst factuur.

JURIDISCH


12.1. Alle overeenkomsten met Annick Van heule vallen onder het Belgische recht.

12.2. In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement

Oudenaarde bevoegd.


GEGEVENS

Annick Vanheule, Steenberg 1 in 9667 Sint-Kornelis-Horebeke

+32 (0) 478 03 54 38 - Bank: BE83 6528 1837 2615

mail: info@annickvanheule.be

website: www.annickvanheule.be

BTW: BE0742418006

© Annick Van heule 2017 Deze versie vervangt alle vorige versies.